- Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět (Křížová cesta).
- Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste (mešní liturgie).
- Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa (mešní liturgie).
- Pro své slavné svaté rány kéž nás chrání a zachrání Kristus Pán ukřižovaný (velikonoční liturgie).
- Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste (velkopáteční liturgie).
- Svatý Bože. Svatý Silný. Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi (velkopáteční liturgie).
- Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu. Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého; ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy se od tebe neodloučím (mešní liturgie).