farní kostel sv. Jiljí (Moutnice)

Kliknutím mapku aktivujete
Logo farní kostel sv. Jiljí
O místu:

Chcete-li přispět na potřeby farnosti Moutnice a kostela sv. Jiljí v Moutnicích, můžete tak udělat pomocí QR kódu níže.

Důležité momenty z historie, které se týkají našeho farního kostela

 

Byl postaven ke konci 13. století. Z kamene, v gotickém slohu, zasvěcen sv. Jiljí. Váže se k němu i první písemná zmínka,  kdy český král Václav II, věnoval listinou  roku 1298 kostel ženskému klášteru augustiánek v Brně.
 
 
Dodnes se nám zde  zachovaly původní,  velmi vzácné prvky gotiky – presbytář s gotickými okny a gotické konzoly v podobě zvířecí hlavy, ze kterých vycházejí žebra klenby.  Dále jsou zde zachovány dvakrát odstupňované pilíře. Toto jsou památky umělecky i historicky velmi  ceněné a    jsou zapsány jako kulturní památka v Památkovém ústavě v Brně. 
 
 
V 16. století stála kolem kostela kamenná zeď a u vchodu věž se dvěma zvony.
Roku 1697 proběhla přístavba sakristie a v roce 1708 byla přistavena věž. Loď kostela je dílem přístaveb, které proběhly roku 1859 a 1867 byl kostel rozšířen o kůr a byly zakoupeny nové varhany od Eduarda Hányše z Mohelnice.
 
 
Roku 1874 byl pořízen nový velký zvon, o kterém se zmiňuje ve farní kronice tehdejší administrátor Václav  Kosmák. Roku 1877 už byly ve věži 3 zvony od mistra Webra z Brna. 
 
 
Hlavní oltář byl zřízen 1887 a zdobil jej obraz sv. Jiljí a sošky sv. Petra a Pavla. V lodi kostela byli další 4 oltáře – svaté Rozálie  se sochou Nejsvětějšího srdce Páně, oltář Panny Marie Lurdské, svatého Barnabáše a oltář Sedmibolestné Panny Marie se sochou sv. Josefa.  
 
 
Roku 1901 byl celý kostel opraven a na vrcholu střech byl instalován hromosvod.  Z tohoto roku se nám dochovala  malovaná okna, která zakoupili manželé Josef a Valburga Jahelkovi    a Filip a Genovefa Strouhalovi.
Téhož roku byly pořízeny věžní hodiny  a přispěly na ně farníci z Moutnic, Rozařína i Jaloviska.
Přibližně v této době měla moutnická farnost  2 100 katolíků, přes 100 evangelíků a několik židů.
 
 
Presbytář byl vymalován 1903 Gustavem Přečkem z Blučiny a po levé straně byla umístěna starobylá socha Panny Marie pocházející z bývalé dominikánské kaple v Těšanech. 
 
 
Roku 1907 byla posvěcena nová křížová cesta, kterou, jak praví kronika, daroval zbožný soused nesvačilský -  Pevegrín Král.
 
 
Roku 1930  byl kostel znovu opravován – obnovovaly se vnitřní omítky, dlažba, vnější omítky včetně věže, na které byl nově vymalován ciferník.
Náš kostel se poprvé rozsvítil na svátek sv. Václava roku 1931, kdy bylo pořízeno elektrické osvětlení.
 
Roku 1933 se na kostelní zdi začaly objevovat plísně a památkářský ústav rozhodl o nových opravách, které byly dokončeny 1937 – kolem kostela byl vybudován nový betonový chodník a byly upraveny odtoky okapových vod a zajištěno větrání celého kostela.       
Neboť kamenná dlažba byla velmi studená, pořídily moutničtí farníci při těchto opravách podlahu prkennou.
Roku 1937 byla zbudována kovová mřížka od zámečníka Zelinky z Klobouk. Jak se píše v kronice, byla velmi užitečná, když věřící v hojnějším počtu přistupovali ke sv. příjímání.   V tomto roce byly také přidělány, jak u hlavních tak bočních dveří, kovové škrabáky na bláto.
Tato rozsáhlá oprava byla ukončena malbou. Na klenbě byly vyobrazeni evangelisté sv. Marek, Matouš, Lukáš, Jan a touto malbou byl pověřen pan Sychr z Kyjova.
 
 
Dále se kronika stručně zmiňuje o letech II.svět. války:
31.3.1942 byl nahrán  hlas 3  zvonů, po té  byly  zvony sundány a odvezeny do Újezda u Brna. Pocházely z roku 1924  a byly označeny těmito nápisy:
  • Sv. Jiljí, oroduj za nás – tento zvon byl věnován na památku padlým vojínům z I. svět. války.
  • Sv. Martine, oroduj za nás – za návrat z války Putna Tobiáš a manželka Anna.
  • Třetí zvon - Já jsem Neposkvrněné Početí  - za obdržené milosti věnuje Fiala Jan a manželka Františka
 
Během II.světové války zůstal pouze zvon nad sakristií z roku 1877  s nápisem: Sv. Maria, oroduj za nás, sv. Cyrile a Metoději, orodujte za nás. 
 

1946 – páter Klíma:

Po II.svět válce – 1949 opraveny varhany, pořízen elektrický ventilátor a pořízena barevná okna ve střední části kostela s tímto  vyobrazením:
  • Božské Srdce Páně,
  • Neposkvrněné srdce Panny Marie,
  • sv. Anežka česká
  • sv. Anna.
 
1950 přivezeny nové 2 zvony:  sv, Maria a sv. Václav.
1952 byl rozšířen hřbitov a opravena hřbitovní zeď, zpevněn základ kostela a postavena nová márnice, která byla válkou zničena. Těchto oprav se zúčastnili i moutničtí evangelíci.  
1964 – byl proveden nátěr plechové krytiny věže.
1966 hrozilo sesunutí klenby presbytáře, proto byla otlučena olejová malba a klenba zabezpečena železobetonovou skořepinou. Podle názoru památkářů z tohoto roku , pochází presbytář z 9. století. Vedou k tomu tyto důvody:
  • Struktura stěn presbytáře
  • Sokl je z pískovcového obrubníku, který se našel i v Mikulčicích
  • Zachovány 3 druhy klenby. Románská u východu z kostela za hlavním oltářem a 2 klenby gotické
 
 
1972 renovace věže – byla odstraněna stará věž, ve které se našly listiny z roku 1867, kdy byl kostel přistavován a věž zvýšena.
1974 – pořízeny nové lustry
1975 – odstraněna dřevěná podlaha a položena nová dlažba
1976 – pořízeny nové zpovědnice ze dřeva pokácených ovocných stromů z okolí Moutnic, které pořídil pan Jan Dohnálek. Staré zpovědnice pocházely z rajhradského kláštera a byly úplně ztrouchnivělé.
 
 
 
1978 - páter Otmar Kaplan:
1978 – nová fasáda kostela, měděné rýny, nový vzdušný kanál kolem kostela
1980 – dláždění kolem kostela
1981 – odstraněna kašírovaná lurdská jeskyňka, sneseny boční oltáře, litinové sloupy pod kůrem odstraněny, protože zacláněly a byly nahrazeny železobetonovými, pořízeny nové lavice
1982 – nová elektroinstalace, vyrovnání klenby v presbytáři, vydláždění presbytáře, z kazatelny pořízen nový obětní stůl a nová ambona
 
 
1982 -  páter Jan Peňáz:
1983 – dokončuje se oprava vnitřku kostela, střední část klenby zpevněna, proraženo okno na jižní straně, otlučeny olejové malby, restaurovány obrazy křížové cesty, dány do nových dubových rámů, zbudován podstavec pod svatostánek, položena mramorová menza a vztyčen starobylý kříž – snad ze 14. století
 
Nové rozmístění vnitřního zařízení:
Hlavní oltář: obraz sv. Jiljí
Oltář sv. Rozalie – přenesen dozadu
obraz PM Bolestné slouží jako 13. zastavení kříž. cesty
1988 -  nový zvon sv. Cyrila a  Metoděje
 
 
1990 –  P.Landa:
1995- oprava střechy kostela a fasády, plynové topení
 
 
1997 P. Fr. Koukal:
1998 – pukl zvon sv. Cyrila a Metoděje, nově přelit a posvěcen 25.4 1998
1999 – nátěry dveří a oken, malba kostela, utěsnění střechy
2003 – mříže k hlavnímu vchodu, aby mohl být kostel otevřený
2004 – nové WC v kostele
2007 – vybavena a používána nová sakristie
 
Snažíme se taktéž pečovat o náboženské a kulturní dědictví našich předků a přirozeně je rozšiřovat pro generace budoucí. Díky tomu se zdařilo v sakrálním prostoru kostela slohově dokončit regotizaci románsko gotického presbyteria farního kostela jakož i barokizaci části lodi z doby baroka. Kromě opravy fasády exteriéru i renovaci omítek interiéru stojí za zmínku zbudování nové sakristie a sociálního zařízení vkusným začleněním do historické zástavby, realizace nových vitráží sv. Zdislavy, sv. Václava a sv. Vojtěcha, nový svatostánek osazený do sanktuáře, dokončení sousoší Kalvárie, restaurování všech starých vitráží, zhotovení bočního svatostánku, položení podlahy, nové osvětlení a ozvučení chrámových prostor atd. Před farním kostelem vyrostlo sousoší svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje z řeckého mramoru vytěženého z kraje dětství a mládí těchto velkých postav Evropy.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 12.6. do 22.6.2024)

Den Čas Druh intence
sobota
15.6.
18:00 Mše svatá

Za manžele Dvořákovy a rodiče, rodiče Kroupovy, sourozence a živou rodinu

neděle
16.6.
10:30 Mše svatá

Za Antonína Springinsfelda, bratra, dvoje rodiče, Boží ochranu a pomoc a dar zdraví pro celou rodinu

Místo uskutečnění

49.0482244N, 16.7414406E

Sdílejte info