Apoštolové chtěli mít Marii mezi sebou; věděli, že Ona znala jejich Mistra hlouběji než oni. Snáze pronikla do Jeho Ducha než oni. Ostatně od koho jiného by měli evangelisté Matouš a Lukáš poučení o události Vtělení, jak to vlastně bylo, než od Marie? Ježíš si přál, aby slíbený dar Ducha byl vyprošován (Jan 17,17) – a podle učení Pia XII. v Mystici corporis Christi byl dar Ducha Svatého dán na přímluvu Panny Marie.

Panno Maria, snoubenko Ducha Svatého, oroduj za nás!