Sv. Jan Nepomucký je uctíván jako "obránce prav církve a strážce zpovědního tajemství". Jeho mučednická smrt, kdy se odmítl podrobit Václavu IV., vyjadřuje, že základ společnosti - spravedlnost a pravdu - může dát jen Bůh, který ji zjevuje skrze církev. Prožíváme velikonoční období, kdy čteme evangelia o vzkříšení Krista. "Přesvědčte se", utvrzuje Kristus apoštoly, aby skutečnost o vzkříšení a Životě věčném byla skrze církev hlásána všem národům a pokolením. Kdo se chce dnes setkat se vzkříšeným Kristem, nalezne Ho v církvi a svátostech. Pět hvězd Janovy svatozáře vyjadřuje slovo "tacui" - mlčel jsem.
Sv. Jan Nepomucký se stal strážcem zpovědního tajemství, patronem svědomí člověka. Mir ve světě a pokoj mezi lidmi nelze dosáhnout jen lidskými zákony, ani mezinárodními smlouvami. Je to dar od Boha pokornému srdci. Svátostná zpověď je účinný lék hojicí rozvrácenost současného světa.
Položme si otázku, Co nám chce Bůh říci posledními událostmi těchto dnů, měsíců, roků? Je jasné, že svět bude jiný. Svět a jeho jistoty zmizely, je zmatený podobně, jak to popisuje Bible U Babylónské věže. Svatý s pěti hvězdami svým světlem dává světu šanci nebýt zmítaný válkami, vnitřními spory či nějakou formou totality. Dává šanci najít porozumění. Stavět mosty mezi lidmi. I ty mají své pilíře, na kterých stojí. Dva z nich, církev a zpověď, jsou vetkány do života sv. Jana Nepomuckého. Chceme-li stavět mosty mezi lidmi, postavme je na těchto duchovních principech, mocných pilřích ukotvených v Bohu.
Patron: kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů
Atributy: hvězdy kolem hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ, KNĚZ, A MUČEDNÍK
Sv. Jan Nepomucký pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost zemřel, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.
MODLITBA
Bože, Tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství; dej, ať následujeme příklad jeho statečnosti a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen