A k tomu píseň ke světci:
1. Slavíce svátek milého / Křtitele Jana svatého, / za jeho příklad děkujme / a v ctnostech ho následujme.
2. Tys připravil cestu Páně, / pokorně tebe žádáme, / Ježíše Krista příteli, / bychom tě přímluvcem měli.
3. My tě dnes všichni vzýváme, / pomáhej nám, ať poznáme / své hříchy a nepravosti; / vypros nám dar kajícnosti.
4. Pomoz, by Bůh se slitoval, / také nás si zamiloval, / ráčil s námi vždycky býti, / v nás příbytek si zvoliti.