(podle Velké ektenie, zvané Irinika; Cařihrad, asi 5. století)
Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se.
- Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.
- Prosme za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech křesťanů.
- Prosme za tento svatý chrám a za všechny, kteří do něj přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží.
- Prosme za našeho papeže N , za našeho biskupa N a všechny biskupy, za naše kněze a jáhny a za všechen lid.
- Prosme za naši vlast a za náš národ a za všechny, kteří mu slouží.
- Prosme za naši obec (naše město) a za všechny obce (všechna města) a země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají.
- Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu zemskou a za pokojné časy.
- Prosme za ty, kdo jsou na cestách, za nemocné a trpící, za uvězněné a zajaté, za konec všech jejich trápení a za jejich spásu.
- Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze.
Ujmi se nás a spas nás,
smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože,
svou štědrou milostí.
Shlédni na přesvatou, přečistou,
a nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši,
Bohorodičku a povždy Pannu Marii
a všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají,
a vyslyš nás,
když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem
odevzdáváme tvému Kristu.
Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění
nyní i vždycky i na věky věků. Amen.