15. 9. Panna Maria Sedmibolestná

 
Den po svátku Povýšení svatého kříže si křesťané připomínají bolestné události, která prožila a protrpěla ve spojení se svým Synem (resp. jen ty, které jsou nám známy z Bible Nového zákona).
 
Tento den je blízký především (ale nejen) všem matkám tohoto světa. Toho dne si totiž připomínáme starosti a obavy, které prožívala Maria jakožto Ježíšova Matka. S jejími těžkostmi se může ztotožnit každá žena, která přivedla na svět dítě. Ale připomínka jejích bolestí je povzbuzením a posilou pro každého z nás, který nese ve svém životě svůj kříž...
"Sedm bolestí" Panny Marie:
1. Při uvedení Páně do chrámu, když stařec Simeon předpověděl jeho matce Marii: "On bude k pádu a k povstání mnohým v Izraeli, na znamení, kterému se bude odporovat. A tvou vlastní duši pronikne meč." (Lk 2,34-35)
2. Při útěku do Egypta po andělových slovech k Josefovi: "Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uprchni do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu." (Mt 2,13n)
3. Při ztrátě Dítěte Ježíše na pouti do Jeruzaléma, jak o ní svědčí Mariina slova po třídenním hledání: "Synu, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." (Lk 2,48)
4. Když Maria potkala Ježíše s křížem. "Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním plakaly." (Lk 23,27)
5. Když Maria stanula u kříže svého Syna. U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Maria Magdalská. - Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." Od té chvíle ji ten učedník vzal k sobě." (Jan 19,25-27)
6. Když Maria přijímá na klín tělo mrtvého Syna. "Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, požádal Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo mrtvé tělo, a Pilát mu to dovolil. ...Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli ho s vonnými věcmi do pruhů plátna." (Jan 19,38-40)
7. Při ukládání Ježíše do hrobu. "Na tom místě, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nová hrobka, kde nebyl ještě nikdo pochován. Tam tedy položili Ježíše." (Jan 19,41-42)
 
Evangelista Jan píše, že Maria stála blízko kříže. Bez neotřesitelné důvěry v Boha by nebylo možné prokázat tolik síly.
Svátek Panny Marie Bolestné je den, který nás přivádí do styku zejména s touto její sílou a s touto její důvěrou v Boha.