Sestry a bratři, v úterý jsme měli setkání s kamarády kněžími ve farnosti, kde komunisté naproti kostela natruc postavili kravín. Netušili ovšem, že i ty krávy rády chválí Boha, i když „jen“ svým bučením.

 

No, my se do toho dáme po našem, po lidsku. A také rádi. Mše svaté o tomto víkendu budou standardně v sobotu 12.3. v 18 h /s nedělní platností/ a v neděli 13.3. v 7,30 a 10,30 h. Pobožnost křížové cesty bude rovněž v neděli, a to v 14.30 h.

 

Na závěr pro vás tematicky krásná modlitba chval Pána od Jeho stvoření, jak ji složil sv. František z Assisi:

 

 

„Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

 

Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

 

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

 

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

 

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

 

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.

 

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

 

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.

 

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

 

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

 

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.“